Savivaldybių rinkimų programa

2015 m. Savivaldybių tarybų rinkimų programa
Tavo savivalda

Piliečių savivalda
● Demokratiška ir gyventojų pasitikėjimą turinti vietos savivalda yra įmanoma tik su aktyviomis, finansiškai aprūpintomis ir į sprendimų priėmimą įtrauktomis vietos bendruomenėmis ir seniūnaičiais. Todėl nuolatos skatinsime jų veiklos plėtrą, suteikdami jiems didesnę atsakomybę ir įtaką.
● Savivaldybių tarybų veiklą suartinsime su rinkėju, skatindami kurtis ir plėsdami patariamąsias visuomenines tarybas ir komisijas.
● Sudarysime tinkamas ir pilnavertes sąlygas tautinių mažumų kultūrai ir kalboms puoselėti.
● Savivaldybių lėšos viešiesiems ryšiams bus skirtos tik visuomenei informuoti apie svarbius savivaldos įvykius bei naujus teisės aktus.
● Savivaldybės ar joms pavaldžios organizacijos neturės savo periodinių leidinių, visuomenei informuoti pasitelksime privačias žiniasklaidos priemones.
● Organizuosime patariamąsias visuotines gyventojų apklausas visuomenei svarbiais savivaldos klausimais ir į klausimų sprendimą įtrauksime bendruomenes.
● Didinsime vietos bendruomenių tarybų ir vietos veiklos grupių projektų finansavimą.
● Už Liberalų sąjūdžio programos įsipareigojimų vykdymą kiekvienais metais viešai atsiskaitysime savo savivaldybių gyventojams.

Regioninė ekonomika ir verslumo skatinimas
● Gyventojo iniciatyva dirbti, kurti, verslininko noras investuoti ir kurti darbo vietas yra savivaldybių klestėjimo pagrindas. Todėl liberalai stengsis ne aklai surinkti kuo daugiau mokesčių, taip demotyvuodami norą ir entuziazmą dirbti, o visomis įmanomomis priemonėmis skatins gyventojų aktyvumą ir verslo sąlygų gerinimą.
● Savivaldybių pajamas didinsime ne keldami mokesčius ar laukdami centrinės valdžios paramos, o visų pirma sudarydami tinkamas sąlygas verslo plėtrai ir darbo vietų kūrimuisi.
● Savivaldybės kartu su verslu, aukštuoju mokslu ir nepriklausomais ekspertais įgyvendins investicijų pritraukimo ir naujų darbo vietų kūrimo programas.
● Verslo asocijuotos struktūros taps nuolatiniu viešojo sektoriaus partneriu ir konsultantu planuojant viešųjų finansų panaudojimą. Kiekvienas 1 € savivaldybių investicijų turi generuoti 1 € papildomų privataus sektoriaus investicijų.
● Pasitelksime privataus verslo iniciatyvą teikdami viešąsias paslaugas ir kurdami viešąją infrastruktūrą.

Atsakingi viešieji finansai
● Atsakingai valdysime viešuosius finansus ir netoleruosime augančių savivaldybių įsiskolinimų kredito įstaigoms, verslams bei savivaldybių įmonėms.
● Už paslaugas verslui ir atlyginimus biudžetinio sektoriaus darbuotojams atsiskaitysime laiku.
● Savivaldybės veiklos planavime pereisime nuo institucinio prie programinio planavimo, persiorientuodami į rezultatus vietoje rutininės įstaigų veiklos. Vykdysime ne įsisavinimo, o į efektyvią ir taupią veiklą orientuotą politiką.
● Biudžetinio sektoriaus apskaitą vykdysime remdamiesi geriausia privataus sektoriaus praktika.
● Visos savivaldybių rinkliavos privalo būti pagrįstos aiškia logika ir pajamos naudojamos tik pagal iš anksto numatytą paskirtį.
● Suprantama forma internete skelbsime išsamų savivaldybės biudžetą ir jo išlaidas.
● Užtikrinsime savivaldybių administracijų ir pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų skaidrumą ir antikorupcinę prevenciją.

Profesionalios ir pažangios savivaldybių administracijos
● Atsisakysime įmonių ir įstaigų, kurių paslaugas teikia ir privatus sektorius.
● Savivaldybių administracijų, jų kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veikla taps moderni, skaidri, orientuota į rezultato siekimą, efektyvų veiklos planavimą ir atsakomybę. Užtikrinsime, kad savivaldybių ir jų kontroliuojamų įmonių veikloje įsitvirtintų pagarba gyventojams, o ne perdėta biurokratija.
● Sutrumpinsime įstatymu apibrėžtą procedūrų atlikimo terminą nuo 20 d. iki 15 d.
● Daugiau savivaldybės siūlomų paslaugų teiksime internetu. Sudarysime galimybes gyventojams internetu reikšti savo nuomonę, dalyvauti apklausose bei sekti savo prašymų eigą.
● Šalies vidurkį viršijančiose savivaldybių administracijose peržiūrėsime valstybės tarnautojų skaičių ir jį palaipsniui mažinsime.
● Savivaldybių administracijų vadovams, skyrių vedėjams formuluosime aiškius tikslus, reikalaudami kompetencijos, skaidrumo bei atsakomybės už rezultatą.
● Užtikrinsime, kad savivaldybių kontroliuojamų įmonių veikla būtų nukreipta į teikiamų paslaugų kokybės kėlimą. Už komunalines paslaugas turi būti mokama aiškiai pagrįsta kaina.
● Įpareigosime įmones savivaldybėms teikti strateginius veiklos planus, kuriuose turės būti aiškiai apibrėžti pagrindiniai veiklos tikslai ir jiems įgyvendinti reikalingos priemonės.
● Mažinsime vidinių užsakymų skaičių tarp savivaldybių ir jų kontroliuojamų įmonių, kuomet įmonės naudojasi Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta išimtimi ir teikia paslaugas be konkurso.
● Depolitizuosime savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas – jose dirbs ne partijų statytiniai, o savo sričių specialistai ir profesionalai, kurie bus atsakingi įstatymų nustatyta tvarka.

Efektyvus turto valdymas
● Savivaldybės susiskaičiuos savo valdomą turtą ir kiekvienais metais atsiskaitys gyventojams, kaip ir kodėl kito savivaldybės valdomo turto vertė.
● Siekdami optimalesnio patalpų naudojimo, kursime savivaldybių nekilnojamo turto holdingus. Taip atlaisvinsime perteklinį ir nenaudojamą turtą bei sudarysime galimybę jį nuomoti privačiam sektoriui.
● Savivaldybių pastatų administravimą perduosime privataus sektoriaus paslaugų teikėjams.
● Revizuosime panaudos ir patikėjimo teise perduotą turtą. Palaipsniui intensyviau finansuosime tiesioginę nevyriausybinio sektoriaus veiklą. Neužimtą turtą parduosime.
● Pasitelkdami privatų sektorių renovuosime ir atnaujinsime savivaldybių valdomą NT ir ūkį (ESCO ir kt. modeliai).
● Kurdami naują savivaldybių turtą, ypatingą dėmesį skirsime ilgalaikėms turto naudojimo sąnaudoms.

Sąžiningos sąskaitos už šiltą būstą
● Skatinsime nepriklausomų šilumos tiekėjų atsiradimą ir konkurenciją šilumos gamyboje didmiesčiuose.
● Didmiesčiuose įteisinsime konkurencines zonas šilumos ūkio specialiuosiuose planuose.
● Sukursime aiškią daugiabučių namų atsijungimo nuo centralizuoto šildymo procedūrą, kuri privers centralizuotos šilumos tiekėjus tapti konkurencingus.
● Mažesnėse gyvenvietėse centralizuotą šildymą plėtosime tik ten, kur tai racionalu finansiškai.
● Pasirinkdami kurą centralizuotam šildymui, prioritetą teiksime atsinaujinantiems energetikos ištekliams, kuriuos gaminant bus kuriamos papildomos darbo vietos savivaldybės ir regiono ekonomikoje.
● Daugiabučių namų šilumos punktų priežiūrą perduosime privataus sektoriaus sertifikuotiems prižiūrėtojams bei sustiprinsime jų priežiūrą ir konkurenciją.
● Prioritetą teiksime kvartalinei pastatų renovacijai. Kompleksiškai renovuosime daugiabučius namus, kvartalinius požeminius inžinerinius tinklus ir kiemus.

Gamtą ir piniginę tausojantis atliekų tvarkymas ir vandens tiekimas
● Gyventojus motyvuosime rūšiuoti, taikydami skirtingas rinkliavas bei plėsdami didžiagabaričių atliekų aikšteles.
● Atliekų tvarkymo sistemos operatoriais privalo išlikti savivaldybėms pavaldūs regioniniai tvarkymo centrai. Tačiau atliekoms išvežti ir rūšiuoti pasitelksime privačius paslaugų teikėjus.
● Steigiant atliekų deginimo jėgaines turi būti užtikrintas skaidrus poveikio aplinkai vertinimas, emisijų ir likutinių atliekų tvarkymas.
● Centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas turi būti plėtojamas tik tokiose teritorijose, kur tai finansiškai racionalu.

Efektyvus ir prieinamas visuomeninis transportas
● Organizuodami susisiekimą miestuose ir gyvenvietėse prioritetą teiksime ekologiškam viešajam transportui ir dviračiams.
● Visuomeninio transporto sistemos pakeitimus atliksime tik tinkamai supažindinę gyventojus.
● Burdami regiono savivaldybes bendram darbui, koordinuosime viešojo transporto maršrutus, suvienodinsime bilietų sistemas, kartu spręsime dėl svarbiausių bendrų investicijų į transporto infrastruktūrą.
● Sudarysime sąlygas gyventojams kuo aktyviau naudotis dviračių takais, greitu viešuoju transportu, keliauti pėsčiomis, patogiai paliekant automobilį ar dviratį šalia svarbiausių viešojo transporto mazgų.
● Siekiant optimalios kainos ir kokybės santykio, transporto paslaugų teikimas bus vykdomas visiems rinkos dalyviams sudarant vienodas sąlygas.
● Parkavimo rinkliavas naudosime tik susisiekimo infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai.

Subalansuota teritorinė plėtra
● Miestų plėtros prioritetai – kultūros paveldo regeneravimas, apleistų industrinių teritorijų ir miestų dykrų įsisavinimas.
● Rajoninėse savivaldybėse kursime pilnavertiškus miestelių centrus, kurie išryškintų savo unikalumą ir teiktų reikalingas paslaugas gyventojams ir verslui.
● Rengdami teritorijų bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus sudarysime didesnę laisvę savininkams disponuoti savo turtu, įteisinsime mišrias ir daugiafunkcines paskirtis.
● Kultūros paveldas ir istorinės vertybės turi tapti savivaldybių pasididžiavimo objektais, todėl kursime specialiąsias programas jiems atnaujinti ir įveiklinti.
● Savivaldybėse didesnį dėmesį skirsime žaliųjų ir rekreacinių zonų plėtrai.
● Gyventojus, kurie patys tvarkys daugiabučių namų teritorijas, atleisime nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių.
● Privati ir viešoji partnerystė padės regeneruoti apleistas (miestų) teritorijas.
● Erdvinio planavimo procedūrų operatyvumas ir skaidrumas yra vienas pagrindinių investicijų savivaldybėje trukdžių, todėl savivaldybėse sieksime aktyviai konsultuoti gyventojus planavimo klausimais ir paslaugų kokybe nenusileisime verslo standartams.
● Teritorijų planavimo dokumentus apsvarstysime per dvigubai trumpesnį nei įstatymo numatytą terminą.
● Plėsime el. paslaugų spektrą ir GIS informacijos prieigą aptarnaudami verslą ir projektuotojus. Atversime savivaldybių kaupiamą viešąją informaciją interesantams.
● Pasinaudojant ES parama, komunikacijos bus tiesiamos visų pirma tankiausiai gyvenamose ar sparčiausiai besiplečiančiose gyvenvietėse.

Gatvėje ir kieme jausimės saugūs
● Remsime saugios kaimynystės iniciatyvas gyvenvietėse, daugiabučių kvartaluose ir atskiruose miestų rajonuose.
● Perimdami gerąją Europos patirtį skatinsime policijos pareigūnų ir bendruomenių atstovų bendrai koordinuojamus veiksmus.
● Sieksime didesnių įgaliojimų savivaldybėms viešosios tvarkos palaikymo srityje.
● Stiprinsime savivaldybių gyventojų ir eismo dalyvių saugumą, pasitelkdami išmaniąsias technologijas.
● Gerinsime bendrą miestų ir gyvenviečių apšvietimą, diegdami energiją taupančias technologijas.
● Įvertinę finansines galimybes, atkursime pamirštas ir neveiksnias civilinės saugos sistemas.
● Savivaldybėse egzistuojančią benamių šunų ir kačių problemą spręsime įgyvendindami humaniškas, efektyvias ir ilgalaikes gyvūnų gerovės programas.

Pilnaverčiai darželiai ir mokyklos mūsų ateities Nobelio laureatams
● Darželių vietų trūkumą spręsime sudarydami kuo lankstesnes galimybes prižiūrėti vaikus – nuo nedidelių darželių tinklo plėtojimo, dienos centrų steigimo verslo centruose iki platesnių ugdymo namuose galimybių. Kiekvienam vaikui, einančiam į nevalstybinius darželius, bus skiriama iki 100 eurų suma per mėnesį.
● Neatidėliodami įdiegsime neformaliojo ugdymo finansavimo modelį „pinigai paskui vaiką“, sudarydami galimybes mokiniams rinktis įvairius, jų poreikius atitinkančius ir bendrųjų kompetencijų ugdymą vykdančius būrelius.
● Sutvarkytas mokyklų tinklas užtikrins, kad vaikai galės lankyti jų pasirinktą mokyklą, bus ugdomi saugioje ir tam pritaikytoje aplinkoje, mokyklose dirbs geriausiai tam pasiruošę mokytojai.
● Tėvų ir vaikų teisė pasirinkti jų norimą ugdymo įstaigą bus užtikrinama atsisakant griežto darželių ir mokyklų paskirstymo pagal teritorijas.
● Skatinsime savitų mokyklų kūrimąsi bei privačias iniciatyvas.

Kultūra artima žmogui
● Į kultūros politikos formavimą ir lėšų paskirstymą įtrauksime bendruomenes, visuomeninių kultūros ir meno organizacijų atstovus.
● Skatinsime savivaldybių kultūros organizacijas bendradarbiauti su profesionalaus meno kūrėjais, inicijuosime kokybiškų projektų įgyvendinimą.
● Aktyvinsime vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, nuo mažens ugdančią kūrybiškumą bei poreikį kultūrai.
● Į ugdymo procesą įtrauksime bendruomenes, įvairias nevyriausybines organizacijas ir pilietinius klubus. Užtikrinsime efektyvų biudžetinių kultūros įstaigų valdymą. Jų finansavimą siesime ne su įstaigų išlaikymo poreikiais, o su veiklos rodikliais.
● Nuosekliai didinsime lėšas nevyriausybinių kultūrinių projektų daliniam kofinansavimui, finansavimo skyrimas bus skaidrus ir aiškus.
● Sieksime pašalinti bet kokias interesų konflikto galimybes lėšų kultūrai skirstymo srityje – vykdysime reguliarią rotaciją lėšas skirstančiose savivaldos institucijose.
● Modernizuosime bibliotekų padalinių infrastruktūrą, pritaikydami ją šiuolaikiniams gyventojų poreikiams.
● Tenkindami įvairius vietos gyventojų kultūrinius poreikius, stiprinsime daugiafunkcinių centrų veiklą.
● Sudarysime palankias sąlygas kūrybinių industrijų vystymui ir plėtrai.
● Bus plėtojamas pažintinis kultūrinis turizmas.

Ugdysime sveiką gyvenseną ir padėsime sergantiems
● Sieksime, kad sveikatos paslaugų prioritetu taptų ne tik ligų gydymas ir profilaktika, bet ir sveikata, jos išsaugojimas ir stiprinimas.
● Sieksime, kad privačios praktikos specialistai taptų partneriais sveikatos mokymų srityje.
● Mažinsime biurokratines kliūtis bei šalinsime diskriminacines ir nelygiavertes konkurencijos sąlygas tarp privačių ir valstybinių įstaigų. Gerindami sveikatos priežiūros įstaigų valdymą, tobulinsime pacientų aptarnavimą.
● Tobulinsime pacientų el. registracijos sistemą, sujungdami visų miesto / rajono pirminės sveikatos priežiūros gydymo įstaigų informaciją apie pacientų srautus ir laukimo eiles.

Sportuojanti ir sveika visuomenė
● Efektyviai išnaudosime savivaldybėms priklausančius sporto infrastruktūros objektus, bei skatinsime privačias investicijas į sporto infrastruktūrą.
● Atskirsime sporto objektų valdymą nuo jų naudojimo, taip atverdami galimybes platesniam asmenų ratui naudotis patalpomis.
● Profesionalų suaugusiųjų sportą remsime tik įsitikinę, jog jis yra išvystęs integruotą struktūrą vaikų sportiniam ugdymui.
● Populiarinsime fizinį aktyvumą, organizuodami masinius sporto renginius ir kurdami programas „sportas visiems“.
● Mokyklose vaikų fizinį aktyvumą propaguosime, supažindindami juos su kuo daugiau sporto šakų ir popamokinės veiklos galimybėmis.
● Plėtosime sveikos gyvensenos programas švietimo įstaigose.
● Remsime privačias iniciatyvas organizuoti tarptautinius ir prestižinius sporto renginius miestuose ir gyvenvietėse.

Tikslinga parama tiems, kuriems jos reikia
● Teikdami reikalingas socialines paslaugas (vaikų, senjorų globa), pasitelksime nevyriausybinį sektorių, privačias įstaigas ir labdaros organizacijas bei skatinsime pačių bendruomenių tradicijas. ● Pasisakome už platų krepšelio principo taikymą finansuojant socialines paslaugas. Perkant socialines paslaugas turi veikti konkurencijos principai, sukuriantys paskatas socialines paslaugas teikti efektyviau.
● Prieinamo ir įperkamo būsto stoką spręsime inicijuodami municipalinio būsto programas su privačiais vystytojais.
● Plėtosime socialinės pagalbos teikimo į namus paslaugas.
● Steigsime dienos pagalbos centrus ir plėtosime dienos soc. globos paslaugas.
● Aktyviai plėtosime savarankiško gyvenimo namų tinklą pagyvenusiems ir negalią turintiems žmonėms, kuriems sunku išsiversti be jokios pagalbos. Šiuose namuose sudarysime galimybę, tik iš dalies padedant socialiniam darbuotojui (ar jo padėjėjui), savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.
● Sieksime teisingesnio socialinės paramos ir pašalpų paskirstymo.
● Kursime šalį be vaikų namų, vykdydami vaikų globos reformą bei skatindami globėjų tradicijas mūsų savivaldybėse. ● Išlaidos socialinei paramai turi būti nuosekliai mažinamos ir kuriamos galimybės užsidirbti bei gyventi pasiturimai. Turi būti užtikrinta, kad reikiama parama pasieks silpniausius ir labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius. ● Garantuosime didesnį socialinių grupių ir neįgaliųjų įsitraukimą į sprendimų priėmimą, kurdami patariamąsias visuomenines tarybas savivaldybėse.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu