Taryba

Liberalų sąjūdžio Taryba yra aukščiausias Partijos organas, veikiantis tarp Partijos suvažiavimų. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Be to Tarybos posėdis taip pat turi būti šaukiamas ne mažiau kaip vieno ketvirtadalio Tarybos narių arba Valdybos, ar vieno trečdalio skyrių, pateikusių posėdžio darbotvarkę ir pagal ją numatytų priimti sprendimų projektus, reikalavimu. Tokiu atveju Partijos pirmininkas arba jo įgaliotas valdybos narys privalo sušaukti Tarybos posėdį ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokio reikalavimo įteikimo dienos.

Remiantis partijos įstatais Tarybą sudaro:

  • Partijos pirmininkas;
  • Valdybos nariai;
  • Skyrių pirmininkai ir kiti skyrių atstovai, kurių skaičius nustatomas pagal suvažiavimo patvirtintą skyrių atstovavimo Taryboje kvotą;
  • Partijos nariai – Seimo arba Vyriausybės nariai;
  • Partijos nariai – savivaldybių merai, vicemerai ir administracijos direktoriai;
  • Partijos nariai – Europos parlamento nariai;
  • Etikos ir skaidrumo komisijos pirmininkas;
  • Kontrolės komisijos pirmininkas;
  • Komitetų pirmininkai.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu