Kokybiškas švietimas

Švietimo sistema turi ugdyti pilietiškus ir kūrybingus žmones. Pradedant ikimokykliniu ugdymu baigiant aukštosiomis mokyklomis turi būti užtikrintas į vaikus ir jų poreikius orientuotas mokymas.

Visose švietimo grandyse turi veikti ne institucinis, o asmens ir jo pasirinkimą bei skaidrumą laiduojantis finansavimas.

Mūsų siekiamybė – konkurencijos ir atskaitomybės prieš tėvus, mokinius ir visuomenę principų taikymas, nes tai leis užtikrinti aukštesnę švietimo kokybę bei didesnę tobulėjimo įvairovę.

Įtvirtinant aukštojo mokslo reformos principus – studijų krepšelių modelį ir valdymo atskaitingumą – bus kryptingai siekiama, kad Lietuva taptų regiono lydere pagal mokslo ir studijų tarptautiškumą.

Lietuvos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo bendradarbiavimas su darbdaviais turi būti stiprinamas, įtraukiant juos į mokyklų valdymą, programų atnaujinimą bei vertinimą.

Profesiniame mokyme bendradarbiavimas su darbdaviais turi būti sustiprintas didinant jų atsakomybę už kvalifikuotų darbininkų integraciją į darbo rinką.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu