Žmogaus orumas

Pasisakome už besąlygišką prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių gerbimą ir užtikrinimą.

Mes esame už tai, kad visose srityse piliečiai turėtų teisę laisvai disponuoti savo privačia nuosavybe, o nepagrįsti apribojimai ir suvaržymai būtų panaikinti.

Neleisime diskriminuoti žmonių dėl jų tautybės, rasės, socialinės padėties, lyties, lytinės orientacijos, religijos, įsitikinimų bei pažiūrų.

Šeimos ir jose auginami vaikai neturi būti skirstomos į visavertes ir nevisavertes. Valstybė turi vienodai vertinti, remti ir globoti visas šeimas bei jose augančius vaikus.

Pasisakome už partnerystės, leidžiančios pasirinkti bendro gyvenimo formą, įteisinimą.

Valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos turi sutelktai veikti užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant smurto šeimoje prevencijai ir pagalbai smurto aukoms.

Institucinę vaikų globą turi keisti individualus rūpestis vaikais. Globa bus užtikrinta sudarant visas sąlygas vaikams augti ne globos namuose, o šeimose.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu