Alytaus miesto liberalai: „Įvertino patirtį ir atsižvelgia į mūsų nuomonę”

2017-01-02 / Alytaus miesto skyrius
Alytaus miesto liberalai: „Įvertino patirtį ir atsižvelgia į mūsų nuomonę”

Rita KRUŠINSKAITĖ, atspausdinta iš alytausnaujienos.lt.

Kas nu­veik­ta per 2016 me­tus aly­tiš­kių la­bui, pa­sa­ko­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­riai Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, Ar­vy­das Švir­mic­kas ir Sau­lius Ja­nu­le­vi­čius.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos liberalų sąjūdžio frakcijos nariai (iš kairės) Saulius Janulevičius, Nijolė Makštutienė ir Arvydas Švirmickas džiaugiasi, kad kolegos politikai vertina jų patirtį, ir tvirtina besistengiantys pritarti tiems sprendimams, kurie palankūs miestui.

Anot Aly­taus li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nės N.Makš­tu­tie­nės, vie­nas reikš­min­giau­sių ta­ry­bos dar­bų – pa­tvir­tin­tas Aly­taus mies­to ben­dra­sis pla­nas, la­bai svar­bus do­ku­men­tas gy­ven­to­jams, ver­sli­nin­kams ir in­ves­tuo­to­jams.

„Su frak­ci­jos ko­le­go­mis dir­ba­me val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Pa­ly­gin­ti su pir­mai­siais šios ka­den­ci­jos me­tais, dar­bas pa­si­kei­tė, dau­giau kal­ba­ma­si ir spren­džiant įvai­rius klau­si­mus ta­ria­ma­si su mu­mis. Įver­ti­no mū­sų pa­tir­tį ir at­si­žvel­gia į mū­sų nuo­mo­nę. Vi­sa­da sten­gia­mės pri­tar­ti tiems spren­­di­mams, ku­rie pa­lan­kūs mies­tui“, – tei­gė li­be­ra­lė N.Makš­­tu­tie­nė.

Ji yra Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė bei dir­ba Aly­taus mies­to švie­ti­mo stra­te­gi­jos kū­ri­mo gru­pė­je. A.Švir­mic­kas – Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to bei Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­jos na­rys, o S.Ja­nu­le­vi­čius dir­ba Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te ir Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­je.

Švie­ti­mo stra­te­gi­jos pla­nas strin­ga
„Dau­giau nei prieš pus­me­tį pra­dė­jo dirb­ti me­ro po­tvar­kiu pa­tvir­tin­ta dar­bo gru­pė, ku­riai pa­ves­ta pa­reng­ti Aly­taus mies­to švie­ti­mo stra­te­gi­jos pla­ną. Kol kas nie­kaip jo ne­bai­gia­me, nes dau­ge­liu klau­si­mų na­rių nuo­mo­nės iš­si­ski­ria.

Mums rei­kia va­do­vau­jan­tis Na­cio­na­li­ne 2013–2022 me­tų švie­ti­mo stra­te­gi­ja pa­reng­ti Aly­taus mies­to švie­ti­mo stra­te­gi­jos pla­ną. Dar­bo gru­pė jau iš­gry­ni­no pa­grin­di­nius ke­tu­ris stra­te­gi­jos tiks­lus, ku­riems rei­kia pa­reng­ti įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nes. Šia­me pla­ne tu­ri at­si­spin­dė­ti, kaip įgy­ven­din­si­me švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Bus ko­re­guo­ja­mas pa­tvir­tin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­nas“, – įsi­ti­ki­nu­si N.Makš­tu­tie­nė.

A.Švir­mic­ko tei­gi­mu, kaip švie­ti­mo sis­te­ma pri­va­lo funk­cio­nuo­ti Aly­taus mies­te, kiek­vie­nas tu­ri sa­vo nuo­mo­nę, ta­čiau, kad žings­niai bū­tų stip­rūs, jie tu­ri bū­ti jun­ta­mi iš ki­tos val­dan­čio­sios dau­gu­mos da­lies.

„Ma­nau, kad Aly­tu­je šie­met švie­ti­mo sis­te­mos po­stū­mių į prie­kį ne­bu­vo jo­kių. Nė­ra aiš­kios pro­gra­mos, aiš­kios stra­te­gi­jos, kiek tų mo­kyk­lų tu­rė­tų lik­ti, ar tu­rė­tų keis­tis jų sta­tu­sas“, – tei­gė A.Švir­mic­kas.

Po­li­ti­kas ne­slė­pė, kad anks­čiau ma­nė, jog rei­kia už­da­ry­ti kai ku­rias mo­kyk­las, nes jų plo­tai per di­de­li pa­gal mo­ki­nių skai­čių, da­bar gal­vo­ja, jog lais­vas erd­ves rei­kė­tų pri­tai­ky­ti ki­toms reik­mėms: „Ne­su­pran­tu po­žiū­rio, kai no­ri­ma iš­lai­ky­ti di­de­les mo­kyk­las. Gal­būt val­džiai pa­sa­kius, kad tu­ri ieš­ko­ti spren­di­mų, nes su­ma­žins fi­nan­sa­vi­mą, rei­ka­lai pa­ju­dė­tų. Gal pa­sek­tų Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­vyz­džiu ir ne­rei­ka­lin­gas ug­dy­mo pro­ce­sui erd­ves iš­nuo­mo­tų.“

Pa­si­nau­do­jo daug vai­kų
N.Makš­tu­tie­nė pa­si­džiau­gė, kad ne­for­ma­lia­jam vai­kų švie­ti­mui (NVŠ) skir­tu 15 eu­rų krep­še­liu Aly­taus mies­te pa­si­nau­do­jo la­bai daug vai­kų.

„Bu­vo eks­per­tų pa­tvir­tin­tos 48 ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo tei­kė­jų pro­gra­mos, pa­gal ku­rias ug­do­ma apie 2 tūks­tan­čius mo­ki­nių“, – tei­gė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė N.Makš­tu­tie­nė.

Jos ko­le­ga A.Švir­mic­kas taip pat pri­ta­rė, kad NVŠ skir­tas krep­še­lis rei­ka­lin­gas, ta­čiau su­abe­jo­jo gau­sy­bės for­ma­lu­mų rei­ka­lin­gu­mu no­rint gau­ti fi­nan­sa­vi­mą. Jo nuo­mo­ne, pa­kak­tų, kad lais­vas mo­ky­to­jas tu­rė­tų rei­ka­lin­gą kva­li­fi­ka­ci­ją, nuo­mo­tų­si pa­tal­pas mo­kyk­lo­je ir vyk­dy­tų tam tik­rą veik­lą, ku­riai vai­kus už­re­gist­ruo­tų tė­vai ir už už­si­ė­mi­mų lan­ky­mą mo­kė­tų pi­ni­gus.

Įgy­ven­din­ti pro­jek­tai
Anot N.Makš­tu­tie­nės, šie­met baig­ti įgy­ven­din­ti pro­jek­tai, pa­tvir­tin­ti pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos. Ati­da­ry­tas pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tas, mies­to sta­dio­ne – spor­to sa­lė. At­lik­ta Mu­zi­kos mo­kyk­los ir bai­gia­ma daug aist­rų su­kė­lu­sio lop­še­lio-dar­že­lio „Bo­ru­žė­lė“ re­no­va­ci­ja. Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tre ati­da­ry­tas at­si­nau­ji­nęs vai­kų die­nos cen­tras su at­vi­ro­mis jau­ni­mo erd­vė­mis, ku­rias tu­rint di­dės vai­kų ir jau­ni­mo ge­ro­vė, už­im­tu­mas, gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. At­nau­jin­ti Aly­taus ba­sei­no star­tų bokš­te­liai, se­ni van­dens fil­trai pa­keis­ti į kvar­ci­nius, lei­džian­čius van­de­nį fil­truo­ti su­var­to­jant ma­žiau chlo­ro.

„Pa­ge­rė­jo van­dens ko­ky­bė, tai nau­da tiek spor­ti­nin­kams, tiek lais­va­lai­kį čia lei­džian­tiems aly­tiš­kiams. Juk Aly­tus – spor­tiš­kiau­sias mies­tas Lie­tu­vo­je“, – tei­gė N.Makš­tu­tie­nė.

Su­tvar­ky­tas Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­nas – įreng­ta šiuo­lai­kiš­ka fut­bo­lo aikš­tė, tri­bū­na, ke­tu­ri bė­gi­mo ta­ke­liai ir ma­žo­ji fut­bo­lo aikš­tė. At­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma tvar­ky­ti ir ki­tų ug­dy­mo įstai­gų sta­dio­nus.

„Dė­me­sys bus ski­ria­mas iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų, ku­rios li­ko la­biau­siai nu­skriaus­tos, in­fra­struk­tū­ros tvar­ky­mui“, – sa­kė N.Makš­tu­tie­nė.

Rei­kia ieš­ko­ti nau­jų ke­lių
„Dvi­aukš­čiai dar­že­liai – so­vie­ti­nių lai­kų at­gy­ve­na. Rei­kė­tų vie­ną ku­rį nu­griau­ti ir jo vie­to­je pa­sta­ty­ti vie­naukš­tį mo­der­nų pa­sta­tą. Sta­tant pa­gal nau­jas tech­no­lo­gi­jas ne­bū­tų la­bai bran­gu, o dar­že­liai bū­tų šil­ti, jau­kūs“, – ti­ki­no A.Švir­mic­kas.

Jo nuo­mo­ne, bū­tų ga­li­ma pri­trauk­ti ir pri­va­čią ini­cia­ty­vą. Dar­že­lių po­rei­kis Aly­tu­je pa­ten­ki­na­mas, bet jie nė­ra sau­gūs.

„Nau­ji spren­di­mai ne­ran­da­mi, kol jų nei­eš­ko­ma“, – įsi­ti­ki­nęs A.Švir­mic­kas.

Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­jo­je dir­ban­tis A.Švir­mic­kas pa­si­gen­da dė­me­sio ne­įga­lie­siems: „Pri­ku­ria­me lais­va­lai­kio už­im­tu­mo veik­lų, ta­čiau jie be pa­ša­li­nių pa­gal­bos ne­ga­li pa­tek­ti ten, kur jiems rei­kia, vi­sur laip­tai, laip­tai ir taip to­liau. Ana­li­zuo­ja­me struk­­tū­rą, ieš­ko­me ga­li­my­bių, kad ne­įga­lie­ji ga­lė­tų bū­ti nau­din­gi vi­suo­me­nei, už­si­dirb­tų ir ga­lė­tų jaus­tis vi­sa­ver­čiais mies­to ben­druo­me­nės na­riais.“

Trin­ke­lių ta­kai jau pra­dė­ti keis­ti as­fal­to dan­ga, ku­ri bus daug sau­ges­nė ir pa­to­ges­nė ne­įga­lie­siems, va­žiuo­jan­tiems ve­ži­mė­liais, dvi­ra­ti­nin­kams ir rie­du­ti­nin­kams.

Aly­tus ga­li di­džiuo­tis
Anot Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rio S.Ja­nu­le­vi­čiaus, Aly­tus ta­po pir­muo­ju mies­tu ša­ly­je, ku­ria­me pės­čių­jų per­ėjos sau­gu­mas pa­di­din­tas įren­gus tris ele­men­tus: ties per­ėja ke­lio dan­go­je ir virš ke­­lio žen­klų įmon­tuo­ti LED švies­­tu­kai, įreng­tas kryp­ti­nis ap­švie­ti­mas. Iš­ma­nio­ji per­ėja įreng­ta ties Mik­lu­sė­nų ir Nau­jo­sios gat­vių san­kir­ta.

„Iš de­šim­ties ša­lies di­džiau­sių mies­tų esa­me vi­du­ry­je. Ma­no tiks­las – siek­ti, kad per šią ka­den­ci­ją Aly­tus tap­tų sau­giau­siu mies­tu Lie­tu­vo­je. Šiais me­tais pa­vy­ko ne­ma­žai nu­veik­ti ge­ri­nant sau­gu­mą – įreng­ta ke­lio­li­ka pa­aukš­tin­tų, iš abie­jų pu­sių ap­švies­tų per­ėjų. Ki­tais me­tais pla­nuo­ja­me pa­keis­ti se­nuo­sius lem­pi­nius švie­so­fo­rus. Grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­lių Aly­tu­je daug, ta­čiau na­mų ben­dri­jos ir at­ski­ri gy­ven­to­jai pra­šo jų įreng­ti dar dau­giau. Tai ypač ak­tu­a­lu šei­moms, au­gi­nan­čioms ma­žus vai­kus“, – tei­gė S.Ja­nu­le­vi­čius.

Au­to-mo­tot­ra­są, be­si­drie­kian­čią Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­se, pe­rė­mė mo­to­cik­li­nin­kų klu­bas „De­vy­niu­kė“.

„Ap­drau­dus že­mę bus ga­li­ma jo­je reng­ti Bal­ti­jos var­žy­bas“, – džiau­gė­si S.Ja­nu­le­vi­čius.

At­ėjo me­tas tar­tis su žmo­nė­mis
„Spren­džiant vi­sam mies­tui svar­bius klau­si­mus rei­kia iš­mok­ti or­ga­ni­zuo­ti vi­suo­me­nės ap­klau­sas. Dėl ae­ro­dro­mo plėt­ros bū­ti­na ap­klau­sa. Spor­ti­nę veik­lą gal­būt ga­li rem­ti sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau ko­dėl bū­tent šį klu­bą, o ko­mer­ci­nė veik­la ne sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las“, – pa­brė­žė A.Švir­mic­kas.

Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, taip tu­rė­tų bū­ti ir su at­lie­kų tvar­ky­mu.

„Šiukš­ly­nas mū­sų pa­no­sė­je, kva­pai, ter­ša­lai ir ki­tos pro­ble­mos, mes tar­si įkai­tai, kai vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­ri spręs­ti vi­so re­gio­no pro­ble­mas. Rei­kė­tų su­reng­ti ap­klau­są, ar su­tin­ka aly­tiš­kiai deng­ti ki­tų sa­vi­val­dy­bių at­lie­kų at­ve­ži­mo iš­lai­das. Aš su tuo ne­su­tin­ku ir ne­su­tik­siu. Žmo­nės tu­ri pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę ir dėl par­ka­vi­mo aikš­te­lių įren­gi­mo mies­to cen­tre“, – pik­ti­no­si A.Švir­mic­kas.

Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu