Šilutės skyrius

Apie mus

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Šilutės skyrius buvo įsteigtas 2006 m. kovo 20 d.

Steigiamajame susirinkime dalyvavo ir už skyriaus įsteigimą balsavo 28 iniciatyvinės grupės nariai. Tarp jų buvo ir 3 asmenys, priklausę Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Šilutės iniciatyvinei grupei. Steigiamajame susirinkime buvo patvirtinti skyriaus nuostatai, išrinkta 7 narių taryba, skyriaus pirmininkas, du jo pavaduotojai, skyriaus sekretorius, etikos komisija, iždininkas ir kontrolierius. Skyriaus pirmininku buvo išrinktas šilutiškis Lietuvos Respublikos Seimo narys Audrius Endzinas.

2007 m. skyrius dalyvavo savivaldybių tarybų rinkimuose. Du mūsų kandidatai –  Raimondas Plikšnys ir Dalia Drobnienė  – tapo rajono tarybos nariais.

2011 m. vasario 27 d.  savivaldybių Tarybų rinkimai – į rajono tarybą išrinkti du mūsų kandidatai  – skyriaus pirmininkas Edvardas Vitkauskas ir sekretorius Jonas Purlys.

2013 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Šilutės  skyriaus pirmininku išrinktas Raimundas Ambrozaitis,  pavaduotoju išrinktas Liutauras Indriuška.

2015 metais po ilgo rinkimų maratono, į rajono tarybą išrinkti du mūsų kandidatai  – skyriaus pirmininkas Raimundas Ambrozaitis ir nepartinis mūsų sąrašo kandidatas Jonas Jatautas.

2015 m. rugpjūčio 25 d. visuotiniame Respublikos liberalų sąjūdžio Šilutės skyriaus narių susirinkime, skyriaus pirmininku perrinktas Raimundas Ambrozaitis, jo pavaduotojais išrinkti , Natalija Mulerova ir Edvardas Vitkauskas.

2016-02-18 LR liberalų sąjūdžio Valdybos sprendimu skyriaus veikla buvo nutraukta, Šilutės rajono skyrius įtrauktas į steigtinų skyrių sąrašą.

2016-03-10 įvyko steigiamasis liberalų sąjūdžio Šilutės skyriaus susirinkimas. Skyrius pradėjo veikla įvykus Šilutės rajono liberalių jėgų susijungimui, Liberalų sąjūdžio Šilutės skyriaus susijungė su Šilutės Lietuvos Laisvės Sąjunga (liberalai) skyriumi.

Steigiamajame susirinkime naujo skyriaus pirmininku išrinktas Raimundas Ambrozaitis, patvirtinti jo pavaduotojai Algirdas Gečas, Daiva Plikšnienė ir Edvardas Vitkauskas.

2016-11-11 visuotinis liberalų sąjūdžio Šilutės skyriaus susirinkimas, skyriaus pirmininke išrinko  Daivą Plikšnienę, patvirtino jos pavaduotojus Raimundą  Ambrozaitį, Algirdą Gečą, Audrių Enziną.

2017-09-27 Skyriaus pirmininku išrinktas Algirdas Gečas,  pavaduotojais Saulius Bukantas ir Vidmantas Gečas.

Skyriaus pirmininkai:

Audrius Endzinas 2006 – 2009 m.

Edvardas Vitkauskas 2009 – 2013 m.

Raimundas Ambrozaitis 2013 – 2016 m.

Daiva Plikšnienė 2016 -2017 m.

Algirdas Gečas 2017-09-27 –

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO

ŠILUTĖS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

 1. Bendroji dalis

 

1.1. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Šilutės skyrius (toliau – Skyrius) [ir jo poskyriai] yra teritorinis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (toliau – Partijos) padalinys, turintis savo organizacinę struktūrą.

1.2. Skyrius veikia vadovaudamasis Partijos programa, Partijos įstatais ir Partijos įstatams neprieštaraujančiais Partijos valdyboje (toliau – Valdyba) įregistruotais Skyriaus nuostatais, Partijos suvažiavimo (toliau – Suvažiavimas), Partijos tarybos (toliau – Taryba) bei Valdybos sprendimais.

1.3. Skyrius steigiamas, kai Valdyba jį įtraukia į steigtinų Skyrių sąrašą.

1.4. Skyrius steigiamas steigiamajame Skyriaus susirinkime, kuriame, dalyvaujant ne mažiau kaip penkiems Partijos nariams, patvirtinami Skyriaus nuostatai ir sudaromos juose numatytos Skyriaus institucijos.

1.5. Valdyba priima sprendimą dėl skyriaus registravimo. Įregistravus Skyrių, jo steigiamajame susirinkime dalyvavę Partijos nariai (Skyriaus steigėjai) tampa to Skyriaus nariais.

 

2. Skyriaus veiklos tikslai

 

2.1. Skyriaus tikslai:

2.1.1. Skleisti ir įgyvendinti šiuolaikinio liberalizmo ir pilietinės visuomenės idėjas, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, aktyviai dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę, padėti Partijos nariams dalyvauti politinėje veikloje.

2.2. Skyrius savo tikslus įgyvendina:

2.2.1. vienydamas Skyriaus narius bendrai veiklai;

2.2.2. politinėmis priemonėmis siekdamas įgyvendinti Partijos programoje nustatytus tikslus;

2.2.3. įgyvendindamas politines bei visuomenines programas;

2.2.4. dalyvaudamas Respublikos Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų, Europos Parlamento ir visose kitose rinkimų kampanijose, kuriuose piliečiai renka savo atstovus į renkamas institucijas;

2.2.5. bendradarbiaudamas ir teikdamas pagalbą Skyriaus teritorijoje Partijos iškeltiems kandidatams į Seimo narius bei savivaldybės tarybos narius;

2.2.6. bendradarbiaudamas su kitais Partijos Skyriais bei palaikydamas ryšius su kitų Lietuvos Respublikos politinių partijų regioniniais padaliniais, bendradarbiaudamas arba konsultuodamasis su liberalios ideologijos ir kitais moksliniais centrais (Liberalios minties institutas, VšĮ Atvira ir visuomenė ir jos draugai, Laisvosios rinkos institutu ir etc.);

2.2.7. palaikydamas ir plėtodamas ryšius su Šilutės rajono bendruomene, sporto bei jaunimo organizacijomis, ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

2.2.8. siekdamas didesnio jaunimo įtraukimo į visuomeninę, politinę, pilietinę veiklą;

2.2.9. dalyvaudamas pilietinėse akcijose ir jas inicijuodamas;

2.2.10. dalyvaudamas referendumuose ir juos inicijuodamas;

2.2.11. rengdamas mitingus, demonstracijas, susirinkimus, konferencijas, seminarus, diskusijas ir kitus renginius;

2.2.12. rengdamas Skyriaus narių mokymus;

2.2.13. skatindamas savivaldos ir visuomenės bei nevyriausybinių organizacijų sektoriaus bendradarbiavimą;

2.2.14. partijos sąrašu išrinktų savivaldybės tarybos narių teikimu sprendžia dėl koalicijų sudarymo arba priima tvarką, pagal kurią deleguoja šią funkciją kitai Skyriaus institucijai;

2.2.15. skleisdamas informaciją apie savo veiklą, Partijos idėjas, tikslus ir programą;

2.2.16. didindamas Partijos ir Skyriaus žinomumą.

 

3. Skyriaus narių įstojimo į partiją, išstojimo ir pašalinimo iš jos, narystės sustabdymo

sąlygos ir tvarka

 

3.1. Partijos nariu, priklausančiu Skyriui (toliau – Skyriaus narys), gali būti:

3.1.1 Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukęs 18 metų, nepriklausantis jokiai kitai politinei partijai, vykdantis raštu duotą įsipareigojimą laikytis Partijos programos ir Partijos įstatų bei savo veiklą grindžiantis teisės ir moralės normomis.

3.1.2 Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, sulaukęs 18 metų ir nesantis kitų šalių partijų ar politinių organizacijų narys, vykdantis raštu duotą įsipareigojimą laikytis Partijos programos ir šių įstatų bei savo veiklą grindžiantis teisės ir moralės normomis

3.2. Asmuo, norintis tapti Skyriaus nariu, Skyriui, kuriam jis pageidauja priklausyti, o tais atvejais, kai stojantysis yra ar buvo išrinktas, yra ar buvo paskirtas į politinio pasitikėjimo pareigybę ir kitais Partijos Tarybos nustatytais atvejais Partijos Valdybai pateikia Valdybos nustatytos formos raštišką prašymą, kuriame įsipareigoja laikytis Partijos programos ir šių įstatų, bei dviejų Partijos narių rekomendacijas.

3.3. Prašymus tapti Skyriaus nariu svarsto ir sprendimus dėl jų priima Skyriaus visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) arba Skyriaus taryba artimiausiame atitinkamos institucijos posėdyje, išskyrus atvejus, kai motyvuotu sprendimu tokio sprendimo priėmimas atidedamas iki kito posėdžio, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų. Priėmęs teigiamą sprendimą, Skyrius per tris darbo dienas privalo informuoti Partijos sekretoriatą (toliau – Sekretoriatas). Tam tikrais atvejais prašymus tapti Skyriaus nariu svarsto ir sprendimus dėl jų priima Valdyba.

3.4. Informaciją apie nagrinėjant prašymus tapti Skyriaus nariu priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 3 dienas perduodama Sekretoriatui.

3.5. Sprendimas, kuriuo patenkinamas asmens prašymas tapti Partijos nariu, per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos, Partijos įstatų nustatyta tvarka gali būti apskundžiamas Partijos etikos komisijai. Narys registruojamas Skyriuje. Nario anketa saugoma Skyriuje, jos kopija – Sekretoriate. Nario mokestis mokamas Tarybos nustatyta tvarka.

3.6. Skyriaus nariui pageidaujant, jam išduodamas Valdybos nustatytos formos Partijos nario pažymėjimas.

3.7. Skyriaus narys išstoja iš Partijos, raštu informavęs Skyrių, kuriam jis priklauso, arba Valdybą.

3.8. Partijos įstatus pažeidęs Skyriaus narys gali būti pašalintas iš Partijos motyvuotu Valdybos sprendimu.

3.9. Iš Partijos pašalintas asmuo į Partiją stoti gali po vienerių metų terminą pradedant skaičiuoti nuo pašalinimo dienos.

3.10. Skyriaus narys sustabdo savo narystę Partijoje apie sustabdymo priežastis raštu informavęs Skyrių, kuriam jis priklauso, arba Valdybą. Tokio asmens narystė Partijoje atkuriama jo raštišku prašymu.

3.11. Skyriaus narys, nustatyta tvarka nesumokėjęs Partijos nario mokesčio, netenka užimamų pareigų Partijos organuose bei praranda teisę rinkti ir būti į juos renkamas. Šias teises narys atgauna nustatyta tvarka, sumokėjęs nario mokestį.

3.12. Skyriaus nario narystę gali sustabdyti: Skyriaus susirinkimas arba Skyriaus taryba, Sprendime dėl asmens narystės Partijoje sustabdymo nurodomos aplinkybės, kurioms iki nustatyto termino pasikeitus, asmens narystė Partijoje galės būti atkurta. Šioms aplinkybėms iki nustatyto termino nepasikeitus, sprendimą dėl asmens narystės Partijoje priėmusi Skyriaus institucija turi priimti sprendimą dėl narystės Partijoje sustabdymo pratęsimo arba inicijuoti asmens pašalinimo iš Partijos svarstymą. Narystė Partijoje atkuriama Skyriaus, priėmusio sprendimą dėl narystės sustabdymo, arba Valdybos sprendimu.

3.13. Suvažiavime išrinktų Partijos organų narių narystė Partijoje negali būti sustabdyta Skyriaus institucijų, narystė gali būti sustabdoma arba jie gali būti pašalinami iš Partijos tik motyvuotu Valdybos sprendimu, jei už tai balsuoja ne mažiau kaip 3/5 visų Valdybos narių.

3.14. Asmuo, kuris yra sustabdęs savo narystę Partijoje arba kurio narystė Partijoje yra sustabdyta, netenka užimamų pareigų Partijos organuose bei Skyriaus institucijose, negali rinkti ir būti į juos renkamas, vykdyti jų pavedimų bei negali turėti kitų Partijos nario teisių ir pareigų. Jam išlieka teisė kreiptis dėl narystės Partijoje atkūrimo, išstojimo iš Partijos bei ginčyti sprendimus dėl narystės Partijoje sustabdymo.

3.15. Valdybos ar Skyriaus institucijos sprendimas dėl narystės Partijoje per 14 dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas Etikos komisijai, kuri skundą gali arba atmesti, arba rekomenduoti Valdybai ar Skyriaus institucijai, priėmusiai sprendimą dėl narystės Partijoje, sprendimą pakeisti. Sprendimo dėl narystės Partijoje apskundimas neturi įtakos jo galiojimui.

3.16. Asmuo, kuris nėra Partijos narys, gali būti pripažįstamas Partijos draugu. Partijos draugo statusą bei jo įgijimo tvarką nustato Taryba. Duomenys apie Partijos draugus perduodami Sekretoriatui ir tvarkomi Skyriaus sekretoriaus.

4. Skyriaus narių teisės ir pareigos

 

4.1. Skyriaus narys šių įstatų nustatyta tvarka turi teisę:

4.1.1. rinkti ir būti išrinktam į Partijos organus ir Skyriaus institucijas, išskyrus šių nuostatų 3.10, 4.2 ir 4.3 punktuose nustatytais atvejais;

4.1.2. reikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus visais Partijos ir Skyriaus veiklos klausimais;

4.1.3. gauti atsakymą raštu ar elektroniniu būdu į savo raštišką pasiūlymą ar kreipimąsi;

4.1.4. dalyvauti visų Partijos organų ir Skyriaus institucijų posėdžiuose ir susirinkimuose;

4.1.5. siūlyti Partijos kandidatus ir būti iškeltam Partijos kandidatu į valstybės, Europos Sąjungos ir Šilutės rajono savivaldybės valdžios bei valdymo institucijas;

4.1.6. gauti Partijos paramą, keliant savo kandidatūrą Respublikos Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų, kitų renkamų savivaldybės institucijų rinkimuose bei rinkimuose į Europos Parlamentą;

4.1.7. gauti informaciją apie Partijos ir Skyriaus veiklą;

4.1.8. inicijuoti Partijos frakcijų ir Partijos narių grupių steigimą;

4.1.9. sustabdyti ir atkurti narystę Partijoje;

4.1.10. išstoti iš Partijos;

4.1.11. atstovauti įgaliojimus suteikusiam Partijos organui arba Skyriaus institucijai;

4.1.12. teikti Partijai savanoriškas aukas;

4.1.13. reikalauti, kad būtų laikomasi šių nuostatų.

4.2. Į Partiją priimtas asmuo 3 mėnesius nuo jo priėmimo dienos neturi teisės rinkti ir būti išrinktas į Partijos organus ir Skyriaus institucijas. Šis apribojimas netaikomas Skyriaus steigėjams.

4.3. Iš vieno Skyriaus į kitą perėjęs Partijos narys 3 mėnesius nuo jo perėjimo dienos neturi teisės rinkti ir būti išrinktas į Skyriaus institucijas.

 

4.4. Skyriaus nario pareigos:

4.4.1. laikytis Partijos įstatų bei šių nuostatų reikalavimų, vykdyti Partijos programą bei jos organų ir Skyriaus institucijų sprendimus;

4.4.2. dalyvauti Partijos, Skyriaus, kuriam jis priklauso, bei Partijos grupių, kurių narys jis yra, veikloje;

4.4.3. būti tolerantiškam kitiems Partijos nariams, gerbti jų nuomonę ir teises;

4.4.4. nedaryti žalos Partijai ją viešai šiurkščiai menkinant ar savo elgesiu diskredituojant;

4.4.5. nustatyta tvarka mokėti Partijos nario mokestį.

4.5. Skyriaus narys, negavęs įgalioto Partijos organo ar Skyriaus institucijos sutikimo, negali būti kitų politinių partijų keliamas kandidatu rinkimuose ar jų deleguojamas į valdžios ir valdymo institucijas. Tokių sutikimų suteikimo tvarką nustato Valdyba.

4.6. Skyriaus nariai, kurie yra keliami Partijos kandidatais rinkimuose arba deleguojami į darbą valdžios ir valdymo institucijose, jį keliančios arba deleguojančios institucijos reikalavimu privalo būti deklaravę savo turtą, pajamas ir interesus Valdybos nustatyta tvarka.

 5. Skyriaus struktūra

5.1. Skyriuje sudaromos šios institucijos:

5.1.1. Visuotinis Skyriaus narių susirinkimas arba konferencija (pastaroji šaukiama, kai dėl didelio narių skaičiaus sunku surengti visuotinius Skyriaus narių susirinkimus);

5.1.2. Skyriaus pirmininkas;

5.1.3. Skyriaus sekretorius – iždininkas;

5.1.5. Skyriaus kontrolierius;

5.1.6. Skyriaus taryba;

5.1.7. Skyriaus pirmininko pavaduotojai;

5.1.8. Skyriaus poskyriai (toliau – Poskyriai) yra teritoriniai Skyriaus padaliniai, kuriuos gali sudaryti Visuotinis Skyriaus narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) ir kurie veikia pagal Susirinkimo nustatytą tvarką;

5.2. Jei kuris nors Skyriaus narys pasitraukia iš Skyriuje renkamos ar sudaromos Skyriaus institucijos, šios institucijos sudėtis papildoma pirmuoju iš eilės į jos sudėtį nepatekusiu ir jos veikloje sutikusiu dalyvauti pretendentu. Esant vienodoms kelių asmenų teisėms užimti pretenduojančią vietą, pirmenybė suteikiama vyresniam pagal amžių asmeniui.

 

6. Skyriaus susirinkimas arba konferencija

 

6.1 Susirinkimas arba konferencija šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus. Susirinkimas arba konferencija taip pat turi būti šaukiamas ne mažiau kaip vieno ketvirtadalio Skyriaus narių, pateikusių jo darbotvarkę ir pagal ją numatytų priimti sprendimų projektus, reikalavimu.

6.1.1. Susirinkimą šaukia Skyriaus pirmininkas arba skyriaus taryba. Apie jo laiką, vietą bei darbotvarkę informuojami visi Skyriaus nariai ne vėliau kaip prieš 10 dienų.

6.1.2. Įvykus Susirinkimui arba konferencijai Skyriaus pirmininkas per septynias dienas pateikia Sekretoriatui protokolo ir priimtų sprendimų nuorašus.

6.2. Skyriaus narių atstovavimo konferencijoje pagal poskyrius kvotas nustato Skyriaus taryba.

6.3. Susirinkimas arba konferencija:

6.3.1. priima ir keičia Skyriaus nuostatus;

6.3.2. tvirtina Susirinkimo arba konferencijos posėdžio pirmininką (-us) bei sekretorių;

6.3.3. renka Skyriaus pirmininką ir gali jį atšaukti;

6.3.4. Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina Skyriaus pirmininko pavaduotojus.

6.3.5. Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina Skyriaus sekretorių;

6.3.6. renka Skyriaus tarybos narius

6.3.7. renka Skyriaus kontrolierių;

6.3.8. renka Skyriaus atstovus į Suvažiavimą ir Tarybą;

6.3.9. renka ar kitaip deleguoja atstovus į Partijos Klaipėdos regiono koordinacinę tarybą;

6.3.10. teikia Valdybai Skyriaus siūlomus kandidatus rinkimuose į Seimą ir Europos Parlamentą;

6.3.11. Partijos sąrašu išrinktų savivaldybės tarybos narių teikimu sprendžia dėl koalicijų sudarymo arba priima tvarką, pagal kurią deleguoja šią funkciją Skyriaus tarybai.

6.3.12. sudaro Skyriaus poskyrius

6.3.13. teikia Tarybai tvirtinti į Skyriaus veiklos teritorijoje renkamos savivaldybės tarybos bei kitų renkamų savivaldybės institucijų narius Partijos keliamus kandidatus ir jų sąrašus.

6.3.14. išklauso Skyriaus narių – Šilutės rajono savivaldybės valdžios ir valdymo institucijų narių ataskaitas apie jų veiklą šiose institucijose;

6.3.15. gali svarstyti ir spręsti bet kokius kitus su Skyriaus veikla susijusius klausimus.

6.4. Susirinkimo arba konferencijos sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma, dalyvaujant daugiau nei pusei Skyriaus narių. Balsavimas gali vykti paprastuoju arba elektroniniu būdu. Jeigu Susirinkime arba konferencijoje nėra kvorumo, jis laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 7 dienų gali būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas arba konferencija, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio Susirinkimo arba konferencijos darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame Susirinkime arba konferencijoje priimami paprastąja dalyvaujančių Susirinkime arba konferencijoje Skyriaus narių balsų dauguma.

6.5. Įvykus Susirinkimui arba konferencijai Skyriaus pirmininkas per septynias dienas pateikia Sekretoriatui protokolo ir priimtų sprendimų nuorašus.

 

7. Skyriaus taryba

 

7.1. Skyriaus taryba yra Skyriaus institucija, veikianti tarp Susirinkimų arba konferencijų.

7.2. Skyriaus tarybą sudaro:

7.2.1. Skyriaus pirmininkas;

7.2.2. Skyriaus pirmininko pavaduotojai;

7.2.3. Susirinkime arba konferencijoje rinkti nariai. Renkamų Susirinkime arba konferencijoje narių skaičių numato Susirinkimas arba konferencija;

7.2.4. Skyriaus poskyrių pirmininkai.

7.3. Skyriaus tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise kviečiami dalyvauti Partijos iškelti Seimo nariai ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai.

7.4. Skyriaus taryba:

7.4.1. koordinuoja politinę Skyriaus poskyrių bei Skyriaus narių grupių veiklą;

7.4.2. šaukia Susirinkimą arba konferenciją, sudaro Susirinkimo arba konferencijos darbotvarkę;

7.4.3. tvirtina Skyriaus sekretoriato (jei jis sudaromas) darbuotojų etatų struktūrą ir Skyriaus sekretoriato darbo reglamentą;

7.4.4. sudaro Skyriaus rinkimų (referendumo) štabą, skiria jo vadovą;

7.4.5. ne rečiau kaip kartą per pusę metų išklauso Partijos frakcijos Šilutės rajono savivaldybės taryboje veiklos ataskaitą;

7.4.6. sudaro norinčių kandidatuoti į savivaldybės tarybą sąrašą ir teikia jį Skyriaus susirinkimui arba konferencijai svarstyti;

7.4.7 vykdo Skyriaus susirinkimo arba konferencijos pavedimus bei kitas funkcijas, nepriskirtas Skyriaus susirinkimo arba konferencijos kompetencijai;

7.4.8. rekomenduoja Skyriaus atstovus į Šilutės rajono savivaldybės valdžios, valdymo ir viešojo administravimo institucijas, gali siūlyti jiems atsistatydinti;

7.4.9. sprendžia Skyriaus atstovų dalyvavimo koalicijose savivaldybės tarybos rinkimuose ir po rinkimų klausimus, aptarus juos Valdyboje;

7.4.10. teikia pasiūlymus Partijos institucijoms;

7.4.11. Skyriaus taryba gali sudaryti Skyriaus sekretoriatą ir priimti į jį darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis arba talkinančius savanoriškumo pagrindais.

7.5. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Skyriaus taryba dirba vadovaudamasi Partijos įstatais ir Skyriaus nuostatais.

7.6. Skyriaus tarybos posėdžiams pirmininkauja Skyriaus pirmininkas arba jo įgaliotas Skyriaus tarybos narys.

7.7. Skyriaus tarybos posėdį šaukia Skyriaus pirmininkas.

7.8. Skyriaus tarybos posėdis gali būti šaukiamas trečdalio Skyriaus tarybos narių raštišku reikalavimu nurodžius svarstytinus klausimus (darbotvarkės projekte) bei pateikus sprendimų projektus. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauti ir sprendimus pasirašyti gali ir posėdyje išrinktas Skyriaus tarybos narys.

7.9. Skyriaus tarybos posėdžio darbotvarkės projektą sudaro Skyriaus pirmininkas, išskyrus šių nuostatų 7.8 punkte numatytais atvejais.

7.11. Skyriaus tarybos sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma, dalyvaujant daugiau nei pusei Skyriaus tarybos narių. Jeigu Skyriaus tarybos posėdyje nėra kvorumo, jis laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 7 dienų gali būti sušauktas pakartotinis Skyriaus tarybos posėdis, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio Skyriaus tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame Skyriaus tarybos posėdyje priimami paprastąja dalyvaujančių Skyriaus tarybos posėdyje Skyriaus tarybos narių balsų dauguma.

7.12. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia posėdžio pirmininko balsas.

 

8. Skyriaus pirmininkas

 

8.1. Skyriaus pirmininkas:

8.1.1. Organizuoja ir vykdo Skyriaus veiklą;

8.1.2. pasirašo Skyriaus Susirinkimo arba konferencijos posėdžių dokumentus ir prižiūri jų vykdymą;

8.1.3. pirmininkauja Skyriaus tarybos posėdžiams;

8.1.4. pasirašo Skyriaus tarybos posėdžių dokumentus ir prižiūri jų vykdymą;

8.1.5.  pasirašo Skyriaus susitarimus; 8.1.6 kontroliuoja Skyriaus sekretoriaus darbą;

8.1.7. atstovauja Skyrių Partijos organuose, kitose organizacijose bei institucijose;

8.1.8. renka informaciją apie politinę situaciją Skyriaus teritorijoje;

8.1.9. kartu su Skyriaus rinkimų štabu organizuoja Partijos rinkimų kampanijas, referendumus.

8.2. Skyriaus pirmininkas renkamas Susirinkime arba konferencijoje dvejų metų kadencijai slaptu balsavimu, jei Susirinkimas arba konferencija nenutaria kitaip.

8.3. Skyriaus pirmininko nesant, jam atsistatydinus ar negalint toliau eiti pareigų, ilgiau nei 6 mėnesius, jo įgaliojimai pereina pavedimu vienam iš Skyriaus pirmininko pavaduotojų, Skyriaus pirmininko pavaduotojas per 30 dienų privalo sušaukti Susirinkimą arba konferenciją rinkti Skyriaus pirmininką.

8.4. Esant Skyriaus pirmininko pavaduotojams, jų kompetencijas nustato Skyriaus pirmininkas.

 

9. Skyriaus narių grupės

 

9.1. Skyriaus institucijos konkretiems klausimams nagrinėti gali sudaryti Skyriaus narių grupes (komitetus, rinkimų štabus, komisijas ir pan.) ir pavesti joms atlikti funkcijas, neviršijančias sudarančios Skyriaus institucijos kompetencijos ribų. Skyriaus nariai turi teisę siūlyti sudaryti tokias Skyriaus narių grupes ir dalyvauti jų veikloje.

9.2. Skyriaus institucijos sprendime sudaryti Skyriaus narių grupę turi būti:

9.2.1. nustatyti Skyriaus narių grupės veiklos tikslai arba siektini rezultatai; 9.2.2. paskirtas Skyriaus narių grupės vadovas;

9.2.3. nustatyta tvarka, kaip Skyriaus narių grupės veikloje gali dalyvauti ir su ja susipažinti Skyriaus nariai. 9.3.Skyriaus narių grupės:

9.3.1. teikia pasiūlymus Skyriaus institucijoms, Partijos organams, analogiška veikla užsiimančioms Partijos narių grupėms;

9.3.2. buria Skyriaus narius, kviečia dalyvauti grupės veikloje Partijos draugus, ekspertus atskiriems klausimams nagrinėti;

9.3.3. teikia pasiūlymus formuojant Skyriaus politiką atskirais Skyriaus veiklos klausimais.

9.4. Skyriaus narių grupės vadovas teikia grupei tvirtinti grupės vadovo pavaduotojo kandidatūrą, nustato grupės posėdžių sušaukimo terminus, sudaro grupės posėdžio darbotvarkės projektus, pasirašo grupės sprendimus.

9.5. Skyriaus narių grupės vadovo nesant ar jam negalint eiti pareigų, jo pareigas eina grupės vadovo pavaduotojas.

9.6. Sprendimai Skyriaus narių grupės posėdžiuose priimami paprastąja balsų dauguma nuo dalyvaujančių grupės posėdyje grupės narių.

 

10. Skyriaus sekretorius – iždininkas

 

10.1. Skyriaus sekretorius-iždininkas yra kasdienę Skyriaus veiklą administruojanti Skyriaus institucija.

10.2. Skyriaus sekretorius- iždininkas:

10.2.1. kartu su Partijos Sekretoriatu kaupia ir tvarko duomenis apie Skyriaus narius;

10.2.2. rūpinasi Skyriaus raštvedyba ir tvarko archyvą;

10.2.3. teikia Skyriui, Skyriaus narių grupėms reikiamą informaciją, organizacinę ir metodinę pagalbą;

10.2.4. tvarko Skyriaus valdomą turtą ir lėšas;

10.2.5. prižiūri, kaip mokamas nario mokestis;

10.2.6. teikia Sekretoriatui reikiamus dokumentus, susijusius su Skyriaus finansine veikla.

 

11. Skyriaus kontrolierius

 

11.1. Skyriaus kontrolierius:

11.1.1. ne rečiau kaip kartą per metus patikrina Skyriaus finansinę padėtį, įvertina priimtų per ataskaitinį laikotarpį finansinių sprendimų teisėtumą ir lėšų panaudojimo pagal paskirtį faktą;

11.1.2. atlikto patikrinimo pagrindu teikia Susirinkimui arba konferencijai ataskaitą;

11.1.3. Skyriaus kontrolierius veikia pagal Skyriaus nuostatus.

11.1.4. Skyriaus institucijos privalo teikti Skyriaus kontrolieriui reikalingą pagalbą ir informaciją.

11.1.5. Skyriaus kontrolierius negali būti Skyriaus tarybos narys.

 

12. Skyriaus poskyriai

 

12.1. Skyriaus poskyriai yra Skyriaus narių grupės, veikiančios vienmandačių Seimo rinkimų apygardose, seniūnijose ar kitose teritorijose.

12.2. Iniciatyvą įkurti poskyrį gali pareikšti ne mažiau kaip trys Skyriaus nariai. Poskyriai įkuriami Skyriaus susirinkimo arba konferencijos sprendimu.

12.3. Skyriaus poskyris atlieka kasdienį Partijos organizacinį – agitacinį darbą vietose, telkia Skyriaus narius ir Partijos draugus, veikia politinių kampanijų metu.

12.4. Skyriaus poskyrio veiklos tikslai:

12.4.1. Suaktyvinti Skyriaus narių veiklą įgyvendinant Partijos tikslus.

12.4.2. Organizuoti ir vykdyti rinkimų (referendumo) kampanijas.

12.4.3. Organizuoti darbą su rinkėjais.

12.4.4. Pritraukti į Partiją naujus narius.

12.4.5. Palaikyti ryšius su Partijos iškeltu kandidatu į Seimo narius, padėti jam bendrauti su rinkėjais, padėti jam Seimo rinkimų apygardoje vykdyti kitas kandidato į Seimo narius arba išrinkto Seimo nario funkcijas.

12.5. Skyriaus poskyriui vadovauja poskyrio vadovas, kurį išsirenka Skyriaus poskyrio nariai. Apie tai informuojamas Skyriaus pirmininkas ir Skyriaus sekretorius.

12.6. Sprendimai Skyriaus poskyrio posėdžiuose priimami paprastąja dalyvaujančių poskyrio posėdyje poskyrio narių balsų dauguma.

12.7. Poskyriuose, turinčiuose daugiau nei penkiasdešimt narių gali būti renkama poskyrio taryba.

12.8. Skyriaus tarybai pavedus poskyrio tarybai spręsti narių priėmimo į Partiją klausimus, poskyrio pirmininkas apie gautus prašymus priimti į Partiją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Skyriaus sekretorių ir sekretoriatą.

 

13. Skyriaus lėšos

 

13.1. Skyriaus lėšos ir kitas Skyriuje apskaitomas turtas yra Partijos lėšų ir turto dalis.

13.2. Skyriaus lėšas sudaro:

13.2.1. Skyriaus nario mokestis;

13.2.2. Skyriaus narių bei kitų asmenų aukos ir įnašai;

13.2.3. Skyriaus leidybos, spaudos ir atributikos platinimo, politinių bei kultūrinių renginių (paskaitų, parodų ir kt.) organizavimo ir kitos veiklos pajamos;

13.2.4. kitos teisėtai gautos pajamos.

13.3. Apie panaudotas Skyriaus lėšas turi būti parengta ir artimiausiame Susirinkime arba Skyriaus tarybos posėdyje patvirtinta ataskaita. Skyriaus tarybai patvirtinus skyriaus lėšų panaudojimo ataskaitą, ataskaitos kopija per 7 dienas perduodama Sekretoriatui.

13.4. Skyriaus lėšas tvarko, jas ir kitą turtą apskaito Skyriaus sekretoriaus – iždininkas Valdybos ir Sekretoriato nustatyta tvarka.

 

14. Skyriaus reorganizavimas ir likvidavimas

 

14.1. Skyrius reorganizuojamas arba likviduojamas Valdybos sprendimu.

14.2. Priėmusi sprendimą likviduoti Skyrių, Valdyba sudaro likvidavimo komisiją, kuri sprendžia Skyriaus lėšų bei turto panaudojimo bei kitus su likvidavimu susijusius klausimus.

 

 

Skyriaus pirmininkas Raimundas Ambrozaitis